Panelledenreglement

Artikel 1 – Algemeen

Het marktonderzoek van de PanelWizard is altijd objectief en wordt overeenkomstig algemeen aanvaarde wetenschappelijke principes uitgevoerd.

Artikel 2 – De rechten van panelleden

De medewerking van panelleden aan een onderzoek is volkomen vrijwillig.

De anonimiteit van panelleden wordt strikt gewaarborgd.

Als het panellid na verzoek van de PanelWizard toestemming heeft gegeven om gegevens door te geven aan derden in een vorm die mogelijk maakt dat het panellid persoonlijk herkend wordt, dan:

  • heeft PanelWizard B.V. het lid informeerd aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden het zal worden gebruikt, en ook
  • heeft PanelWizard B.V. zich ervan verzekerd dat de informatie niet zal worden gebruikt voor enig doel buiten het onderzoek en dat de ontvanger van de informatie ermee ingestemd heeft zich te houden aan de bepalingen van de ESOMAR code.

Het panellid kan een dergelijke verzoek weigeren.

PanelWizard zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om zich ervan te verzekeren dat de panelleden op geen enkel wijze directe schade wordt toegebracht, of dat zij nadelig worden getroffen ten gevolge van hun deelname aan een PanelWizardproject.

Artikel 3 – De plichten van panelleden

Als lid van de PanelWizard dient men vertrouwelijk om te gaan met de informatie die men verkrijgt. Het is panelleden niet toegestaan de informatie die tijdens onderzoeken wordt getoond door te spelen aan derden.

Artikel 4 – De rechten van PanelWizard B.V.

PanelWizard B.V. behoudt zich het recht om leden in- en uit te schrijven van het panel zonder opgave van reden. Bij uittreding van het panel ontvangt het lid de vergoeding voor alle ingezonden reacties, mits het panellid minimaal een half jaar lid is geweest. De betaling vindt plaats op de opgegeven rekening, binnen drie weken van het einde van deelname. PanelWizard B.V. is niet verplicht vragenlijsten te overleggen.

Nog vragen?

Voor vragen over de PanelWizard kunt u tijdens kantooruren terecht bij de PanelWizard-lijn: 050-3657672. Een exemplaar van het ledenreglement wordt bij het eerste verzoek kosteloos aan u verzonden.