Cookies

PanelWizard maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Door op "Cookie instellingen" te klikken kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op "accepteren en doorgaan" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy- en cookiebeleid.

Cookies

PanelWizard maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken, om voorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden. Hieronder kun je kiezen welke cookies je accepteert. Klik per cookie op "meer informatie" om te zien wat de functie van de cookie is.

  Zonder noodzakelijke cookies werkt een website niet goed. Deze cookies zorgen dat je in kunt loggen of worden gebruikt om instellingen op te slaan.
   Tracking cookies worden gebruikt om gebruikers te herkennen over een langere periode dan een enkel bezoek op één of meerdere websites.

   Panelwizard Panelledenreglement

   Panelwizard Panelledenreglement

   versie april 2022

   Dit panelledenreglement heeft betrekking op het access panel van PanelWizard, inclusief het kinderpanel. 

   PanelWizard doet onderzoek via respondenten. We doen dat hoofdzakelijk via online vragenlijsten. Soms vragen we via zo’n online vragenlijst ook medewerking aan bijvoorbeeld een producttest, een (online) interview of een groepsgesprek. Door lid te worden/zijn van het panel geeft u ('het panellid') aan dat u beschikbaar bent om respondent te zijn in onze onderzoeken.

   Met uw inschrijving/deelname bevestigt u dat u het panelledenreglement hebt gelezen, dat u hiermee akkoord gaat en dat u zich aan dit panelledenreglement zult houden.

   PanelWizard & panelleden

   Iedereen van 16 jaar of ouder die in Nederland woont, kan deelnemen aan het PanelWizard panel. Deelname is vrijwillig. Het panellid moet toegang tot internet hebben en een geldig e-mailadres. Een persoon mag zich slechts 1x als panellid opgeven. 

   PanelWizard zal aan het panellid een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken en/of toestaan dat het panellid een eigen wachtwoord creëert. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van deze inloggegevens. PanelWizard raadt het gebruik van een BSN, IBAN of een ander persoonlijk identificatienummer als wachtwoord sterk af.

   Deelname aan PanelWizard kan op ieder gewenst moment door het panellid worden beëindigd. Bij uitschrijving door het panellid, wordt de uitstaande beloning tijdens het eerstvolgende betaalmoment uitgekeerd (zie ook PanelWizard & het spaarpotje).

   PanelWizard wordt met de grootste zorg gemaakt. We zijn trots op de kwaliteit die we leveren en we verwachten dan ook kwaliteit van onze panelleden. PanelWizard kan een panellid uitschrijven als die, ondanks uitnodigingen voor onderzoeken, langer dan 12 maanden niet aan een onderzoek van PanelWizard deelnam en/of niet minimaal 1x per jaar de persoonlijke gegevens heeft ververst en/of niet serieus aan de online vragenlijsten deelneemt en/of op enige manier misbruik maakt van PanelWizard (zie ook PanelWizard & privacy). Bij uitschrijving door PanelWizard vervalt het recht op uitstaande beloning. PanelWizard is niet verplicht u vooraf te informeren over een dergelijke uitschrijving.

   Wanneer een panellid op eigen verzoek of op initiatief van PanelWizard wordt uitgeschreven, worden alle identificeerbare persoonsgegevens na 6 tot maximaal 12 maanden verwijderd. Na het verwijderen van deze gegevens is het niet meer mogelijk eventuele uitstaande beloning uit te keren. Ook wanneer een panellid een verzoek indient om onmiddellijk alle persoonsgegevens te laten verwijderen, komt de eventuele uitstaande beloning te vervallen, omdat deze zonder de persoonsgegevens niet kan worden uitgekeerd.

   Het lidmaatschap van PanelWizard is persoonlijk en kan niet aan iemand anders worden overgedragen. Het lidmaatschap stopt bij overlijden van het panellid.

   PanelWizard & het spaarpotje

   Voor uw deelname aan de onderzoeken van PanelWizard ontvangt u een beloning van 10 eurocent per vraag voor iedere volledig ingevulde vragenlijst. We maken gebruik van meerdere vraagtypen. Hierbij kunt u denken aan een vraag waarbij u één of meerdere antwoorden kunt geven, vragen waarbij u een toelichting kunt geven of vragen met een aantal stellingen. Vragenlijsten die niet volledig worden ingevuld, zijn voor ons niet bruikbaar en worden verwijderd uit het onderzoek. Over afgebroken vragenlijsten, ongeacht de oorzaak, wordt daarom geen beloning uitgekeerd.

   U kunt per onderzoek de keuze maken om de beloning in uw eigen PanelWizard spaarpotje te laten storten of om deze te doneren aan een goed doel. U kunt een algemeen goed doel selecteren uit een keuzelijst, maar u kunt ook exclusief sparen voor een persoonlijk goed doel, bijvoorbeeld uw carnavals- of voetbalvereniging. 

   Twee keer per jaar, in juni en december, wordt de beloning automatisch uitgekeerd, ongeacht de hoogte van het op dat moment gespaarde bedrag. Het bedrag dat in de afgelopen periode in het spaarpotje is gestort wordt overgemaakt naar het panellid en de donaties worden overgemaakt naar de goede doelen. De perioden waarover de beloning wordt uitbetaald zijn: november tot en met april (in juni) en mei tot en met oktober (in december). Het is niet mogelijk tussentijds het bedrag in het spaarpotje uit te laten keren.  

   Door in te loggen op www.panelwizard.com heeft het panellid inzicht in de uitgekeerde en gespaarde bedragen in het spaarpotje.

   Het is de eigen verantwoordelijkheid van het panellid een juist (Europees) IBAN te registreren ten behoeve van het uitkeren van de beloning. PanelWizard is niet verplicht u te informeren over niet geslaagde uitkeringen. Het bedrag van een niet geslaagde uitkering blijft in eerste instantie in het spaarpotje staan en wordt tijdens het volgende uitbetalingsmoment (juni of december) uitgekeerd. Wanneer een beloning na 3 pogingen nog niet kan worden uitgekeerd, komt deze beloning te vervallen.

   Een panellid is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de verdiensten bij de Belastingdienst. U stemt ermee in dat PanelWizard mogelijk informatie verstrekt aan een bevoegde overheidsinstantie of belastingdienst, of belasting inhoudt, op verzoek van deze instanties of diensten. U gaat er tevens mee akkoord om extra vereiste informatie aan te leveren, zodat PanelWizard kan voldoen aan haar evt. rapportage- en/of inhoudingsverplichtingen.

   Alle beloningen zijn persoonlijk en niet over te hevelen zijn naar een ander panellid van PanelWizard. 

   De te verdienen beloning is afhankelijk van de mate waarin u actief aan de online onderzoeken deelneemt. PanelWizard garandeert niet dat panelleden een bepaalde minimale beloning zullen verdienen. 

   PanelWizard behoudt zich het recht voor om het totale beloningssysteem of delen daarvan eenzijdig te wijzigen.

   PanelWizard & privacy

   Alle persoonlijke informatie die u tijdens of na de inschrijving aan ons doorgeeft, moet volledig en juist zijn. Het panellid is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie en het actueel houden hiervan. Als uw persoonlijke informatie wijzigt, moet u dit direct zelf aanpassen in uw persoonlijke PanelWizard omgeving. Als panellid controleert en corrigeert u minimaal 2x per jaar uw persoonlijke gegevens.

   Wanneer het panellid op enig moment in de persoonlijke gegevens en/of in de onderzoeken onjuiste informatie verstrekt, is het voor PanelWizard onmogelijk op een betrouwbare manier vragenlijsten bij het panellid af te nemen. Wanneer PanelWizard vaststelt dat onjuiste informatie is verstrekt kan PanelWizard het panellid uitschrijven (zie ook PanelWizard & panelleden).

   De persoonlijke gegevens van het panellid worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. PanelWizard gebruikt persoonsgegevens alleen voor marktonderzoeksdoeleinden en gebruikt deze nooit voor marketing- en/of verkoopactiviteiten. 

   Uw (persoons)gegevens worden ook nooit aan derden afgestaan, tenzij u ons daarvoor uw expliciete toestemming geeft. Deze toestemming wordt altijd voor iedere specifieke situatie waarin we gegevens zouden willen delen opnieuw uitgevraagd. Het panellid wordt daarbij geïnformeerd welke gegevens worden verstrekt, aan wie en voor welke doeleinden. Ook heeft PanelWizard zich ervan verzekerd dat de gegevens niet worden gebruikt voor enig ander doel en dat de ontvanger met gepaste zorgvuldigheid en vertrouwelijk met de gegevens omgaat.

   Door lid te zijn/worden van het PanelWizard panel bevestigt u dat PanelWizard de persoonsgegevens die u, bij inschrijving en daarna, met ons deelt mag opslaan en verwerken. PanelWizard verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring. PanelWizard houdt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens na opzegging (tijdelijk) te bewaren, uiteraard met inachtneming van de geldende privacywetgeving.

   PanelWizard conformeert zich aan de normen van ESOMAR en onderschrijft de eisen van Data & Insights Network bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast hebben wij de Gedragscode voor Verwerking van Persoonsgegevens bij Onderzoek en Statistiek onderschreven. Deze Gedragscode is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en Data & Insights Network. De Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens als respondenten meedoen aan een onderzoek.

   PanelWizard maakt bij online dataverzameling gebruik van cookies. Door deel te nemen aan ons panel en onze onderzoeken gaat u ermee akkoord dat PanelWizard cookies op uw randapparatuur plaatst. 

   Kijk voor overige zaken gerelateerd aan uw privacy in onze Privacyverklaring.

   PanelWizard & rechten en plichten

   Door deel te nemen aan de onderzoeken van PanelWizard krijgt u mogelijk toegang tot (vertrouwelijke) informatie die het eigendom is van PanelWizard of onze opdrachtgevers. Deelname aan een onderzoek geeft u nooit enige rechten op het gebruik van deze informatie. U stemt ermee in om de informatie uit de vragenlijsten altijd vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden. Het is nooit toegestaan de informatie te kopiëren, reproduceren of op andere manieren met anderen te delen. 

   Het is niet toegestaan lid te worden van PanelWizard met als doel een concurrerend product of een concurrerende dienst te ontwikkelen of voor enige andere concurrerende doelstellingen.

   Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PanelWizard gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten en onderzoeken die PanelWizard aan het panellid aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming met of aan derden worden gedeeld of getoond.

   Het panellid draagt de rechten van ideeën, concepten en beeldmateriaal (afbeeldingen, video's, geluid) over aan PanelWizard op het moment dat hij deze deelt in een onderzoek. Het panellid aanvaardt dat PanelWizard en/of opdrachtgevers of partners van PanelWizard deze kunnen gebruiken zonder een vergoeding schuldig te zijn aan het panellid.

   PanelWizard & aansprakelijkheid

   Deelname aan Panelwizard is geheel voor eigen risico. PanelWizard is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die een panellid ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken, het beloningssysteem of andere aan het panel gerelateerde activiteiten. 

   PanelWizard & dit reglement

   Dit panelledenreglement kan op elk moment door Panelwizard worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de website worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met een wijziging staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Blijft u na een wijziging lid van PanelWizard dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de aanpassing van het reglement. Na wijziging van het reglement komt het oude reglement te vervallen.

   Op de relatie tussen PanelWizard en het panellid is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbanken in Nederland.

   Als één of meer van de bepalingen in dit reglement ongeldig, in strijd met de wet of om een andere reden niet afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. 

   Opmerkingen of vragen?

   Heeft u na het lezen van dit reglement nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met onze helpdesk via info@panelwizard.com of tijdens kantooruren via 050-3657672.

   Voor meer informatie over PanelWizard verwijzen wij naar onze website: www.panelwizard.com